Contorna Legal

Estrutura das empresas en España

Tipos de sociedades máis comúns

Tipo Nº de socios Capital Responsabilidade
Sociedade Anónima (S.A.) Mínimo 1 Mínimo 60.000€ Limitada ó capital aportado
Sociedade Anónima Europea (S.E) Mínimo 1 Non inferior a 120.000€ Limitada ó capital suscrito
Sociedade Limitada (S.L.) Mínimo 1 Mínimo 3.000€ Limitada ó capital aportado
Sociedade Limitada Nova Empresa (S.L.N.E.) Mínimo 1 / Máximo 5 no
momento da constitución
Entre 3.000€ e 120.000€ Limitada ó capital aportado

Tipo de contrato

Os contratos de traballo pódense concertar por tempo indefinido ou por unha duración determinada. Os contratos de duración determinada máis comúns resúmense na táboa seguinte:

Tipo Obxecto Duración
Contrato de obra ou servizo determinado Realización dun traballo ou servizo con autonomía propia dentro da actividade da empresa Depende do tempo de execución do proxecto
Contrato eventual por circunstancias da producción Facer frente ás circunstancias do mercado, a acumulación de tarefas ou o exceso de pedidos Máximo de 6 meses dentro dun período de 12 (ampliable ata un máximo de 12 meses para un período de 18)
Contrato de interinidade Substitución temporal de traballadores Ata a reincorporación do traballador substituido ou vencemento do prazo determinado para a substitución
Contrato en prácticas Contratación de titulados universitarios ou de Formación Profesional de grado medio ou superior Mínimo de 6 meses (prorrogable duas veces) e máximo de 2 anos
Contrato para a formación e o aprendizaxe Adquisición da formación e práctica necesaria para o desempeño dun determinado posto de traballo Mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos (pode prolongarse ata 3 anos por convenio colectivo)

Seguridade Social

Todos os empresarios, os seus traballadores, autónomos, os membros das cooperativas de produción, os empregados do fogar, o persoal militar, os funcionarios que residen e/ou exercen as súas funcións en España, deben inscribirse e están obrigados a realizar achegas ao Sistema español de Seguridade Social. Estas achegas repártense entre o empregado e o empregador.

Consultar aquí

Salario mínimo interprofesional

O salario mínimo interprofesional en 2022 é de 14.000 €/ano, no actual exercicio de 2022.

Traballadores extranxeiros

A normativa española distingue entre os supostos de extrajeros sometidos ao réxime comunitario e estranxeiros aos que se aplican as normas xerais de estranxeiría.

Nacionais de Estados membros da Unión Europea NacionaIs de PAÍSES NON COMUNITARIOS
Os estranxeiros en réxime comunitario, outros Estados membros da UE, Espazo Único Europeo e Suíza, non precisan obter unha autorización de traballo como traballador por conta allea ou propia, podendo traballar nas mesmas condicións que os nacionais españois. Os estranxeiros aos que non se lles aplica o réxime comunitario necesitarán unha autorización para traballar. Os empregadores que desexen contratar a un extrajero non comunitario deberán obter previamente unha autorización do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Contorna Fiscal

Imposto de Sociedades (IS)

O Imposto sobre Sociedades ( IS) aplícase ás entidades residentes fiscais en España.

En xeral: Base impoñible = resultado contable ± determinados axustes extracontables que sinala a Lei do IS (LIS).

En España o tipo impositivo do Imposto de Sociedades ( IS) reduciuse nos últimos anos. Así, para períodos impositivos iniciados a partir do un de xaneiro de 2008 aplícase o 30%, e tipos de gravame máis reducidos en determinados casos como, por exemplo, as entidades de reducida dimensión.

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)

O IRPF aplícase a persoas físicas residentes fiscais en España. Os contribuíntes por este imposto tributan pola súa renda mundial.

O contribuínte ten a súa residencia en territorio español cando permanece máis de 183 días, durante un ano natural, en territorio español, ou cando se atope en España o núcleo principal das súas actividades empresariais ou profesionais ou dos seus intereses económicos.

A recente reforma fiscal define que base impoñible comprende unha parte xeral e a denominada base do aforro:

A base do aforro está constituída, por unha banda, polo resultado positivo de integrar os rendementos do capital mobiliario e por outro, polo resultado positivo de integrar as ganancias e perdas patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións de elementos patrimoniais. A base do aforro gravarase a un tipo do 21%.

A parte xeral da base impoñible está constituída, por unha banda, polo resultado de integrar entre si o resto das rendas (rendementos do traballo, de actividades económicas ou profesionais, do capital inmobiliario, etc.) e por outro, polo resultado de integrar o saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais non integradas nas base do aforro (por exemplo, premios).

En canto aos tipos impositivos, establécese unha escala xeral e outra autonómica do imposto; o tipo mínimo conxunto, para rendas ata 17.707 euros, é do 24,75% e o marxinal conxunto, para rendas superiores aos 53.407 euros, é o 52%.

Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Doumentais ( TP / AXD)

Este imposto é obrigatorio para un número determinado de operacións como se reflicten na táboa seguinte:

Tipo de operación Tipo Xeral Aplicable
Transmisión de inmobles 10%
Transmisión de bens inmobles 8%
Documentos notariais 1,5%

Imposto sobre o Valor Engadido (IVE)

O tipo xeral é do 21%, aplicable á maioría das entregas de bens e prestacións de servizos. Existe un tipo reducido do 10% aplicable a determinadas entregas de bens e algúns servizos. Existe tamén un tipo superreducido do 4% aplicable entre outros a alimentos de primeira necesidade, libros, xornais e revistas, ou certas vivendas de protección oficial.

Determinadas operacións quedan exentas do imposto (por exemplo, operacións financeiras e de seguros, servizos médicos ou servizos docentes).